ورود به چت روم
چت روم جوانان و نوجوانان ویژه دهه 70 و 80
ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

 

کتاب کسب در آمد از تلگرام

 

برای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺎﺪ از اﻫﺮم ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ اﺳﺘﻔﺎده ﺮد. از اﻦ اﻫﺮم ﻫﺎاینترنت و مخصوصا شبکه های اجتماعی مثل تلگرام است ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺴﺐ وﺎری در ﺑﻬﺘﺮﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ۴۰ ﻣﻠﻮن ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻟﻘﻮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﺮ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ دﻧﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﺎر ﺗﺤﻮل ﻓﺮاواﻧ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺠﺎد اﻠﺸﻦ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃ ﻣﺜﻞ واﺗﺲ آپ، ﻻﻦ، ﺗﺎﻧﻮ ﺗﻠﺮام ﻋﺼﺮ ﺟﺪﺪی از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻇﻬﻮر ﺮد.
ﻫﻤﻦ اﻻن ﻪ اﻦ ﺘﺎب را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﺰان ﻣ ﻧﻮﺴﻢ ﺗﻠﺮام از ﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻫﺴﺖ ﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻓﺮاد زﺎدی را ﺑﻪ آرزوی ﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺸﺘﺮ در ﻨﺎر راﺣﺘ ﺑﺸﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻨﺎﻧﻪ ﻗﺼﺪ درآﻣﺪزا ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﻢ ﺧﺪا و ﻫﻢ ﺧﺮﻣﺎ رادارﺪ اﻦ ﺷﺒﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋ اﻦ ﻗﺎﺑﻠﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﺰان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻨﺪ.
اﺮ ﻗﺼﺪ ﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﻪ اوﻟﻪ رادارﺪ اﻦ ﺘـﺎب راﻫﻨﻤﺎ ﺧﻮب و ﻋﺎﻟ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﺰان ﻫﺴﺖ ﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﺐ آن ﺎرﺑﺮدی و ﻋﻤﻠ و ﺎﻣﻼً درآﻣﺪزا ﻫﺴﺖ؛ ﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﺎت اﺳﺎﺗﺪ ﺴﺐ درآﻣﺪ از ﺗﻠﺮام و اﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺴﺖ. ﻫﺮ آﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺴﺐ درآﻣﺪ از اﻦ ﺷﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣ داﻧﺴﺘﻢ در ﻃﺒﻖ اﺧﻼص ﺬاﺷﺘﻢ و ﺗﻘﺪﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﺰان ﺮدم ﻮن ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮدم ﻣ داﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﺰان در ﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺣﻞ ﻣﺸﻼت ﻣﺎﻟ ﻤ ﺷﺎﺎﻧ ﺑﻨﻢ.

برای مطالعه ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

جانبی موبایل و تکنولوژی دانلود آهنگ جديد محسن چاووشي-حميد هيراد-محسن ابراهيم زاده گاهنامه رنگارنگ معرفي اسباب بازي هاي کنترلي و حرفه اي 777digital-marketing کاروان حج تمتع 11028 تبریز fasdert Tracy